Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Obecné informace
Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele webových stránek najdete v části "Informace o odpovědné straně" v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
V této záležitosti a v dalších otázkách týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran
Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především tzv. analytické programy.
Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. Hostování (Hosting)

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

All-Inkl
Poskytovatelem je ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, majitel René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (dále jen All-Inkl). Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.
Použití All-Inkl je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Máme oprávněný zájem na tom, aby naše webové stránky byly prezentovány co nejspolehlivěji. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení), jak je definováno v TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování objednávek
S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.
Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.
Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu
Odpovědným subjektem za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:
GiVE Management Consulting GmbH
Widenmayerstr. 41
D-80538 Mnichov
Telefon: +49 (0) 89 1894 6057
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba zpracování osobních údajů
Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách
Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 DSGVO. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a DSGVO. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů se navíc provádí na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Dále, pokud jsou vaše údaje potřebné pro splnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO. Kromě toho může být zpracování údajů prováděno na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí
Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu jako subjekt údajů mohli podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje umístěné na serverech USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů
Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NEPROBÍHÁ ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 DSGVO).
POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SOUVISÍ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 DSGVO).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu
V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání se nedotýká jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné straně, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Informace, výmaz a oprava
V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:
Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu trvání přezkumu máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS
Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie
Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Soubory cookie jsou malé datové pakety a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.
V některých případech mohou být na vašem koncovém zařízení při vstupu na naše stránky uloženy také soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).
Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.
Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace, k poskytování určitých vámi požadovaných funkcí (např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.
Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Souhlas se souborem cookie společnosti Borlabs
Naše webové stránky používají technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie do vašeho prohlížeče nebo s používáním určitých technologií a k jeho zdokumentování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dále jen Borlabs).
Při vstupu na naše webové stránky se do vašeho prohlížeče uloží soubor cookie společnosti Borlabs, ve kterém jsou uloženy souhlasy, které jste udělili, nebo odvolání těchto souhlasů. Tyto údaje nejsou sdíleny s poskytovatelem souborů cookie společnosti Borlabs.
Shromážděné údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud sami nevymažete soubor cookie společnosti Borlabs nebo dokud nezmizí účel uložení údajů. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování údajů společnosti Borlabs Cookie naleznete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.
Technologie souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

Soubory protokolu serveru
Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:
typ a verze prohlížeče
Použitý operační systém
URL odkazující adresy
Název hostitele přistupujícího počítače
Čas požadavku serveru
IP adresa
Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.
Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek, za tímto účelem musí být shromažďovány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.
Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.
Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem
Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech osobních údajů, které z něj vyplývají (jméno, dotaz), uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.
Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.
Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádosti o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

5. analytické nástroje a reklama

Správce značek Google
Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat na naše webové stránky sledovací nebo statistické nástroje a další technologie. Samotný Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a přehrávání nástrojů, které jsou do něj integrovány. Správce značek Google však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.
Použití Google Tag Manageru je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics
Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou přiřazeny příslušnému koncovému zařízení uživatele. ID uživatele není přiřazeno.
Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.
Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.
Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP
Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google před odesláním do USA zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče
Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek
Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Hotjar
Tyto webové stránky používají službu Hotjar. Poskytovatelem je společnost Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (webová stránka: https://www.hotjar.com).
Hotjar je nástroj používaný k analýze chování uživatelů na těchto webových stránkách. Služba Hotjar nám umožňuje zaznamenávat mimo jiné pohyby myši, posouvání a kliknutí. Aplikace Hotjar také dokáže určit, jak dlouho jste na určitém místě zůstali s ukazatelem myši. Na základě těchto informací vytváří Hotjar takzvané tepelné mapy, které lze použít k určení, které oblasti webových stránek si návštěvník prohlíží přednostně.
Dále můžeme zjistit, jak dlouho jste na stránce zůstali a kdy jste ji opustili. Můžeme také zjistit, v jakém okamžiku jste opustili zadání v kontaktním formuláři (tzv. konverzní trychtýře).
Kromě toho lze službu Hotjar použít k získání přímé zpětné vazby od návštěvníků webových stránek. Tato funkce slouží ke zlepšení nabídky webových stránek provozovatele.
Hotjar používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo použití otisků zařízení).
Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je použití této služby založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Zakázat službu Hotjar
Pokud chcete deaktivovat shromažďování údajů službou Hotjar, klikněte na následující odkaz a postupujte podle pokynů: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.
Upozorňujeme, že deaktivaci aplikace Hotjar je třeba provést pro každý prohlížeč nebo zařízení zvlášť.
Další informace o službě Hotjar a údajích, které shromažďuje, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar na tomto odkazu: https://www.hotjar.com/privacy

Zpracování objednávek
S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Clarity
Tyto webové stránky používají službu Clarity. Poskytovatelem je společnost Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (dále jen "Clarity").
Clarity je nástroj pro analýzu chování uživatelů na těchto webových stránkách. Clarity zejména zaznamenává pohyby myši a vytváří grafické znázornění toho, na kterou část webu uživatelé nejčastěji rolovali (heat mapy). Společnost Clarity může také nahrávat relace, abychom si mohli prohlédnout používání webu ve formě videí. Získáváme také informace o obecném chování uživatelů na našich webových stránkách.
Společnost Clarity používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo použití otisků zařízení). Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech společnosti Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) v USA.
Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je použití této služby založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na efektivní analýze uživatelů.
Další podrobnosti o ochraně osobních údajů společnosti Clarity naleznete zde: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Reklamy Google
Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité vyhledávací výrazy do vyhledávače Google (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze na základě údajů o uživateli, které má společnost Google k dispozici (např. údaje o poloze a zájmech), přehrávat cílené reklamy (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tyto údaje kvantitativně vyhodnotit například analýzou toho, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím kliknutím.
Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.
Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Remarketing reklam Google
Tyto webové stránky využívají funkce remarketingu Google Ads. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Google Ads Remarketing nám umožňuje přiřadit osoby, které vstoupily do interakce s naší online nabídkou, ke konkrétním cílovým skupinám, abychom jim následně mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu v reklamní síti Google (remarketing nebo retargeting).
Kromě toho lze reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Ads Remarketing propojit s funkcemi společnosti Google pro různá zařízení. Tímto způsobem se mohou na základě vašich zájmů zobrazovat personalizovaná reklamní sdělení, která byla přizpůsobena vašemu předchozímu používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), i na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).
Pokud máte účet Google, můžete se proti personalizované reklamě ohradit na tomto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.
Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Tvorba cílové skupiny s párováním zákazníků
K vytváření cílových skupin používáme mimo jiné funkci přiřazování zákazníků v rámci služby Google Ads Remarketing. V rámci tohoto procesu přenášíme určité údaje o zákaznících (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků do společnosti Google. Pokud jsou dotyční zákazníci uživateli Google a jsou přihlášeni ke svému účtu Google, zobrazují se jim vhodná reklamní sdělení v síti Google (např. na YouTube, Gmailu nebo ve vyhledávači).
Sledování konverzí Google
Tyto webové stránky používají sledování konverzí Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Sledování konverzí Google umožňuje společnosti Google a nám rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na která tlačítka na našich webových stránkách bylo kliknuto jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvláště často. Tyto informace se používají k vytváření statistik konverzí. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Neobdržíme žádné informace, na jejichž základě bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Společnost Google sama používá soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání pro účely identifikace.
Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.
Další informace o sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

LinkedIn Insight Tag
Tyto webové stránky používají značku Insight od společnosti LinkedIn. Poskytovatelem této služby je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zpracování dat službou LinkedIn Insight Tag
Pomocí služby LinkedIn Insight Tag získáváme informace o návštěvnících našich webových stránek. Pokud je návštěvník webových stránek zaregistrován na LinkedIn, můžeme mimo jiné analyzovat klíčové profesní údaje (např. kariérní úroveň, velikost společnosti, zemi, lokalitu, odvětví a pracovní pozici) návštěvníků našich webových stránek a lépe tak přizpůsobit naše stránky příslušným cílovým skupinám. Dále můžeme pomocí LinkedIn Insight Tags měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provedli nákup nebo jinou akci (měření konverzí). Měření konverze lze provádět i napříč zařízeními (např. z PC na tablet). LinkedIn Insight Tag také nabízí funkci retargetingu, která nám umožňuje zobrazovat návštěvníkům našich webových stránek cílenou reklamu mimo webové stránky, přičemž podle LinkedIn nedochází k identifikaci adresáta reklamy.
LinkedIn sám také shromažďuje takzvané soubory protokolu (URL, URL odkazu, IP adresu, vlastnosti zařízení a prohlížeče a čas přístupu). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud jsou používány k dosažení členů LinkedIn z různých zařízení) zaheslovány (pseudonymizovány). Přímé identifikátory členů LinkedIn jsou po sedmi dnech smazány společností LinkedIn. Zbývající pseudonymizované údaje jsou poté do 180 dnů vymazány.
Údaje shromážděné společností LinkedIn nemůžeme my jako provozovatel webových stránek přiřadit ke konkrétním osobám. LinkedIn bude shromážděné osobní údaje návštěvníků webových stránek ukládat na svých serverech v USA a používat je v rámci svých vlastních reklamních opatření. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Právní základ
Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je použití této služby založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních včetně sociálních médií.
Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Námitka proti použití štítku LinkedIn Insight Tag
Proti analýze uživatelského chování a cílené reklamě ze strany LinkedIn můžete vznést námitku na následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Kromě toho mohou členové LinkedIn v nastavení svého účtu kontrolovat používání svých osobních údajů pro reklamní účely. Aby společnost LinkedIn nemohla propojit údaje shromážděné na našich webových stránkách s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

Zpracování objednávek
S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

6. Zásuvné moduly a nástroje

Písma Google
Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení písem takzvaná písma Google, která poskytuje společnost Google. Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.
K tomuto účelu se musí používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. Tím společnost Google informuje, že vaše IP adresa byla použita k přístupu na tyto webové stránky. Používání písem Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení), jak je definováno v TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.
Pokud váš prohlížeč nepodporuje písma Google, použije váš počítač standardní písmo.
Další informace o fontech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome
Tento web používá pro jednotné zobrazení písem a symbolů technologii Font Awesome. Poskytovatelem je společnost Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.
Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty, písma a symboly zobrazily správně. Za tímto účelem se musí použitý prohlížeč připojit k serverům společnosti Font Awesome. Díky tomu může společnost Font Awesome zjistit, že k přístupu na tyto webové stránky byla použita vaše IP adresa. Použití aplikace Font Awesome je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Máme oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na našich webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.
Pokud váš prohlížeč nepodporuje funkci Font Awesome, bude v počítači použito standardní písmo. Další informace o aplikaci Font Awesome a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Font Awesome naleznete na https://fontawesome.com/privacy.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.